Welcome to پارسه

No front page content has been created yet.

نظر به توسعه روز افزون صنایع عمران و ساختمان در کشور و با در نظر داشتن اهمیت ارتقاء استانداردهای موجود صنایع مزبور و دستیابی به مرزهای جدید فن آوری های مربوطه و خصوصا اهمیت بیش از پیش توجه به بهره وری و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و با بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوهای مصرف و استانداردهای جهانی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، شرکت پارسه اقدام به تولید درب و پنجره های upvc در کلاس های 3 و 5 و با استفاده از پروفیل ها و یراق آلات آسمانی در انواع طرح ها و رنگ های مختلف نموده است

ادامه مطلب

 

چرا شرکت پارسه

 نظر به توسعه روز افزون صنایع عمران و ساختمان در کشور و با در نظر داشتن اهمیت ارتقاء استانداردهای موجود صنایع مزبور و دستیابی به مرزهای   جدید فن آوری های مربوطه و خصوصا اهمیت بیش از پیش توجه به بهره وری و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و با بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوهای مصرف و استانداردهای جهانی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، شرکت پارسه اقدام به تولید درب و پنجره های upvc در کلاس های 3 و 5 و با استفاده از پروفیل ها و یراق آلات آسمانی در انواع طرح ها و رنگ های مختلف نموده است.