انواع توری

همزمان با تعریف بازشوهای جدیدبرای پنجره ها، شکل و فرم توری ها نیز از حالت های سنتی ثابت و لولایی به حالات رول شونده تغییر کرده است. حسن بزرگ توری های رول شونده آنست که در مواقع بسته بودن پنجره، توری ها به شکل رول جمع آوری شده و ضمن آنکه مانع دید نمی شوند، در عین حال دچار فرسایش و آلودگی در اثر شرایط محیطی نیز نخواهند شد. توری های پلیسه نیز از جدیدترین توری های عرضه شده می باشد که بسته به سلیقه مصرف کننده می توانند جایگزین توری های رول شونده باشند.  با در نظر داشتن اولویت های بازار مصرف ، اقدام به تولید و عرضه مدلهای مختلف توری های ثابت ، لولایی ، رول شونده و پلیسه نموده است.
در انواع رول شونده و پلیسه ، این امکان وجود دارد ، که درزمان بسته بودن پنجره ، توری جمع شده و در صورت باز بودن پنجره توری نیز باز می شود در این صورت توری بسیار دیرتر آلوده و در عین حال در شرایط جوی محیط خارجی ، دیرتر فرسوده  می شود و در نتیجه  نیازکمتری به شست و شو وتعمیرات احتمالی وجود خواهد داشت ضمن آنکه هنگام بسته بودن پنجره توری مانع دید و باعث کاهش عبور نور به داخل نمی گردد. توری های جمع شونده در انواع بالا باز شو ( نوع A)، کنار باز شو از یک طرف (نوع B) ، کنار باز شو از دو طرف (نوع C)تولید می گردند که تصاویر آنها در تصاویر داخلی دیده می شوند . قاب توریهایی که روی پنجره های رنگی یا طرح چوب نصب می شوند ، می توانند متناسب با رنگ پنجره رنگ آمیزی شوند.