نوسازی

خصوصیت و مزایا
در اجرای پروژه های جدید ساختمانی با کاربردهای مختلف مسکونی، اداری یا تجاری بر اساس ضوابط مصوب تحت عنوان بحث 19 ساختمان، استفاده از پنجره های upvc از جمله الزلمات ساخت قرار گرفته است. لزوم رعایت این الزام از سوی شهرداری ها در مناطق مختلف شهری و به خصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت، از یک سو، صرفه جویی قابل توجه در هزینه های اولیه ی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان از سوی دیگر و رضاین انکار ناپذیر مصرف کنندگان نهایی و خریداران واحدهای مسکونی برخوردار از پنجره های upvc استاندارد، که مزایای بی شماری را برای آنان در پی دارد، تولیدکنندگان واحدهای مسکونی جدید را بیش از پیش به سمت استفاده از این محصول سوق داده است.


روشهای نصب
در پروژه های ساختمانی جدید و یا در پروژه های بازسازی که وارد عملیات بنایی می شوند، مرسوم آنست که در مرحله دیوار چینی یک قالب فلزی (قوطی) مرسوم به چارچوب انتظار(sub frame)  پیرامون محل نصب پنجره قرار می گیرد. این چارچوب فلزی این امکان را فراهم می آورد تا پنجره در آخرین مرحله ساخت و همزمان با نقاشی دیوارهای ساختمان به وسیله پیچ های مخصوص و مواد درزبندی به دیوار متصل می شوند.
انتخاب صحیح ابعاد این چارچوب انتظار و محل نصب آن د رعرض دیوار در کیفیت ظاهری نصب پنجره و نیز خصوصیات عملکردی آن بسیار موثر است. در شکل های زیر انواع پروفیل های لبه دار و بدون لبه و شمای کلی نصب آنها دیده می شود.


 اطلاعات فنی